Tiêu chuẩn METS và Giải pháp KIPOS
METS là một định dạng tài liệu XML dành cho việc mã hóa các đối tượng phức tạp trong các thư viện kỹ thuật số. Nó cung cấp các phương tiện để ghi lại tất cả các siêu dữ liệu mô tả, hành chính, cấu trúc và hành vi cần thiết để quản lý và cung cấp quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số phức tạp.
Các tài liệu sản sinh trong một Qui Trình Lưu Trữ đặc trưng
Mô tả Qui trình lưu trữ đặc trưng và các tài liệu - dữ liệu sản sinh trong các bước.
MARC Authority
Biểu ghi kiểm soát tính nhất quán MARC Authority Record: Biểu ghi kiểm soát tính nhất quán dạng MARC chứa đựng hình thái tiêu chuẩn của tên cho người, tổ chức đoàn thể (ví dụ như xã hội, kinh doanh, tổ chức… ), hội thảo, nhan đề, và chủ đề
SharePoint 2010
SharePoint 2010 - Nền tảng phát triển ứng dụng làm việc cộng tác trong doanh nghiệp và web
Cổng thư viện – hôm nay và ngày mai
Tư vấn các hệ thống quản lý thông tin và văn bản Brussels, Belgium
             1 of 1