- HienDai.JSC
Triển khai phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)
Ngày 16 tháng 10 năm 2017 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại vui mừng thông báo Thư viện Đại học Hồng Bàng đã triển khai thành công và đi vào vận hành bộ giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS. Sau quá trình triển khai đào tạo thư viện chính thức đi vào hoạt động thực tế quản lý tự động hóa toàn bộ quy trình trong hoạt động quản lý thư viện.
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Học viện Báo chí và Tuyên Truyền Hà Nội (AJC)
Ngày 18/06/2017 Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại vinh hạnh được triển khai phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS cho Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thư viện đã tiếp nhận và đi vào vận hành các chức năng quản lý thư viện truyền thống: Biên mục, lưu thông, Ấn phẩm định kỳ và cổng thông tin điện tử.
Công ty CP Phần mềm Quản lý Hiện Đại triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Đại học Kiên Giang (VNKGU)
Ngày 22/8/2019, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Kiên Giang chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp Phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS.
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Đại học Luật (HLU)
Ngày 3/11/2017, Công ty Hiện Đại đã hoàn tất “Chương trình đào tạo, chuyển giao Phần mềm thư viện điện tử, thư viện số KIPOS” cho Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Luật Hà Nội.
Triển khai phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại thư viện Trường Đại học Hải Phòng (DHHP)
Tháng 05/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hải Phòng chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp phần mềm quản lý thư viện trường Đại học KIPOS.
Triển khai phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Tháng 02/2020, Trung tâm Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (UNETI) chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS
Công ty Hiện Đại triển khai phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (UNETI)
Tháng 02/2020, Trung tâm Thư viện Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp (UNETI) chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp phần mềm Quản lý thư viện tổng thể KIPOS
Triển khai Phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (HUCE)
Trong những ngày tháng 08 năm 2016, Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Hiện Đại vinh hạnh được triển khai phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS cho Thư viện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Sau quá trình triển khai đào tạo thư viện chính thức đi vào hoạt động thực tế quản lý tự động hóa toàn bộ quy trình trong hoạt động quản lý thư viện.
Triển khai giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể KIPOS tại thư viện Trường Đại học Khánh Hoà (UKH)
Tháng 05/2018, Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Khánh Hoà chính thức tiếp nhận và đi vào vận hành giải pháp phần mềm quản lý thư viện KIPOS quản lý Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin.
Triển khai phần mềm quản lý thư viện KIPOS tại thư viện Trường Đại học Hà Nội (HANU)
Ngày 18/12/2017 Thư viện Trường Đại học Hà Nội (HANU) đã hoàn thành tiếp nhận và chính thức đi vào vận hành giải pháp phần mềm quản lý thư viện trường học KIPOS bao gồm: Thư viện truyền thống, Thư viện số và Cổng thông tin thư viện.