- HienDai.JSC
Bộ VHTTDL: Ban hành quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo đó, có 8 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sửa đổi, bổ sung trong Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL, gồm:
02 thủ tục hành chính cấp trung ương: 1- Thủ tục thông báo thành lập thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập; 2- Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện chuyên ngành ở trung ương là thư viện ngoài công lập.
02 thủ tục hành chính cấp tỉnh: 3- Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam; 4- Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.
02 thủ tục hành chính cấp huyện: 5- Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng; 6- Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.
02 thủ tục hành chính cấp xã: 7- Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng; 8- Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.
Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2024. Thủ tục hành chính cấp Trung ương trong lĩnh vực thư viện có số thứ tự 62, 63 điểm A10 mục A phần I; Thủ tục hành chính cấp tỉnh trong lĩnh vực thư viện có số thứ tự 53, 54 tại điểm A8 mục A phần II; Thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực thư viện có số thứ tự 7, 8 tại điểm A2 mục A phần III; Thủ tục hành chính cấp xã trong lĩnh vực thư viện có số thứ tự 4, 5 tại điểm A2 mục A phần IV ban hành kèm theo Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực.
Theo: Vụ thư viện
KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.