News - HienDai.JSC
Tiêu chuẩn METS và Giải pháp KIPOS
METS là một định dạng tài liệu XML dành cho việc mã hóa các đối tượng phức tạp trong các thư viện kỹ thuật số. Nó cung cấp các phương tiện để ghi lại tất cả các siêu dữ liệu mô tả, hành chính, cấu trúc và hành vi cần thiết để quản lý và cung cấp quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số phức tạp.

Tóm tắt - METS là một định dạng tài liệu XML dành cho việc mã hóa các đối tượng phức tạp trong các thư viện kỹ thuật số. Nó cung cấp các phương tiện để ghi lại tất cả các siêu dữ liệu mô tả, hành chính, cấu trúc và hành vi cần thiết để quản lý và cung cấp quyền truy cập vào nội dung kỹ thuật số phức tạp. METS được thiết kế để thúc đẩy khả năng tương tác nội dung số giữa các hệ thống thư viện và góp phần vào việc bảo quản tài liệu thư viện kỹ thuật số, tuy nhiên một loạt các rào cản thực tế để đạt được những mục tiêu này vẫn còn. KIPOS là giải pháp thư viện đầu tiên ở Việt Nam tuyên bố đáp ứng tiêu chuẩn này trong việc xây dựng, bảo quản và cung cấp các tài liệu số. KIPOS còn cho thấy, đây là một giải pháp đánh dấu một thế hệ phần mềm quản lý thư viện mới khi tích hợp toàn diện các chức năng cần thiết cho một thư viện hiện đại.  Tải về tài liệu thuyết trình ở Đây.

1.Tiêu chuẩn METS

1.1 Giới thiệu

Năm 1997, Thư viện Đại học California tại Berkeley đã bắt tay vào một dự án phối hợp với nhiều thành viên của Liên đoàn Thư viện kỹ thuật số (DLF) trong một nỗ lực để mọi người chia sẻ tầm nhìn chung về một thư viện số quốc gia. Dự án bao gồm một giai đoạn thử nghiệm để "cung cấp một phương tiện cho DLF điều tra, tinh chỉnh, và giới thiệu các yếu tố siêu dữ liệu và mã hóa được sử dụng để khám phá, trình diễn, và điều hướng các đối tượng lưu trữ kỹ thuật số. ". Kết quả thử nghiệm của Dự án này tạo ra Making of America II (MOA2) DTD, một định dạng XML mã hóa mà ghi lại siêu dữ liệu mô tả, hành chính và cấu trúc cho các đối tượng lưu trữ kỹ thuật số sản xuất cho các thử nghiệm.

Trong khi MOA2 DTD đủ để đáp ứng cho việc mã hóa các đối tượng kỹ thuật số sản xuất cho Dự án Making of America II, nó bị giới hạn trong nhiều trường hợp. Nó cung cấp không linh hoạt xét về các yếu tố siêu dữ liệu chính xác được sử dụng để mô tả, hành chính và siêu dữ liệu cấu trúc. Cơ sở vật chất cho siêu dữ liệu cấu trúc cũng đã cố ý giới hạn trong phạm vi hỗ trợ cho tài liệu dạng văn bản và hình ảnh (dù là hình ảnh duy nhất hoặc các đối tượng nhiều hình ảnh ‘page-turned (lật trang)’); không có nỗ lực để hỗ trợ phương tiện truyền thông dựa trên thời gian như tài liệu âm thanh hoặc video. Những thiếu sót dẫn đến một cuộc họp của các đại diện từ nhiều tổ chức theo đuổi chương trình phát triển thư viện kỹ thuật số tại Đại học New York vào tháng 2 năm 2001 để điều tra xem liệu một định dạng kế thừa cho MOA2 DTD có cần được tạo ra. Có sự nhất trí chung rằng một con đường như vậy nên được theo đuổi, và điều này đã dẫn đến việc tạo ra Metadata Encoding and Transmission Standard (METS).

METS, như MOA2 DTD, được thiết kế để giải quyết một số khá cụ thể nhu cầu của cộng đồng thư viện kỹ thuật số. Nó cần thiết để cung cấp một khuôn khổ cho việc mô tả, siêu dữ liệu hành chính và cơ cấu. Nó cũng cần thiết để cung cấp một số tính linh hoạt cho thực tế cục bộ đối với siêu dữ liệu mô tả và hành chính, đồng thời thúc đẩy tiêu chuẩn hóa nếu có thể. Nó đã phải cung cấp cơ chế cho việc mã hóa cấu trúc siêu dữ liệu cho phương tiện truyền thông dựa trên thời gian, ngoài việc hỗ trợ cho tài liệu văn bản và hình ảnh. Tổng quát hơn, đã có một mong muốn cho METS để tạo thuận lợi cho việc trao đổi và khả năng tương tác của các đối tượng thư viện kỹ thuật số trên hệ thống thư viện số và cung cấp hỗ trợ cho việc bảo tồn lâu dài của các đối tượng thư viện kỹ thuật số, bằng cách phục vụ như là một tiềm năng cho Gói thông tin đệ trình (SIP- Submission Information Package), Gói thông tin lưu trữ (AIP- Archival Information Package) và Gói thông tin phổ biến (DIP- Dissemination Information Package) trong Mô hình Hệ thống thông tin lưu trữ tham chiếu mở - Open Archival Information System Reference Model.

1.2 Định dạng METS

METS là một định dạng XML được định nghĩa bởi một lược đồ thể hiện trong ngôn ngữ World Wide Web Consortium's XML Schema. Định dạng tài liệu được định nghĩa bởi lược đồ này gồm bảy phần chính:

 1. Đầu biểu chứa siêu dữ liệu mô tả bản thân tài liệu METS, bao gồm các thông tin như tác giả, biên tập viên, vv

 2. Vùng siêu dữ liệu mô tả chứa các phần siêu dữ liệu mô tả có thể chỉ để mô tả siêu dữ liệu bên ngoài để tài liệu METS (ví dụ, một bản ghi MARC trong OPAC hoặc một viện trợ tìm kiếm EAD duy trì trên một máy chủ WWW), hoặc chứa nội nhúng siêu dữ liệu mô tả, hoặc cả hai. Nhiều trường hợp của cả hai siêu dữ liệu mô tả bên ngoài và bên trong có thể được bao gồm trong vùng siêu dữ liệu mô tả.

 3. Vùng siêu dữ liệu hành chính (quản trị) chứa các phần siêu dữ liệu hành chính cung cấp thông tin liên quan đến cách các tập tin được tạo ra và lưu trữ, quyền sở hữu trí tuệ, siêu dữ liệu liên quan đến các đối tượng nguồn gốc mà từ đó các đối tượng thư viện kỹ thuật số xuất phát, và các thông tin liên quan đến xuất xứ của các tập tin bao gồm các đối tượng thư viện kỹ thuật số (tức là, chủ / mối quan hệ tập tin phái sinh, và thông tin di chuyển / chuyển đổi). Như với siêu dữ liệu mô tả, siêu dữ liệu hành chính có thể là bên ngoài để tài liệu METS, hoặc mã hóa nội bộ.

 4. Vùng tệp liệt kê tất cả các tập tin có chứa nội dung mà bao hàm các phiên bản điện tử của các đối tượng số. Yếu tố có thể được nhóm lại trong vòng yếu tố , để phân chia các tập tin theo phiên bản của đối tượng.

 5. Các bản đồ cấu trúc là trái tim của một tài liệu METS. Nó vạch ra một cấu trúc phân cấp cho các đối tượng thư viện kỹ thuật số, và liên kết các yếu tố của cấu trúc đó đến tập tin nội dung và siêu dữ liệu có liên quan đến từng yếu tố.

 6. Vùng cấu trúc liên kết của METS cho phép người tạo lập tài liệu METS ghi lại sự tồn tại của các siêu liên kết giữa các nút trong hệ thống phân cấp được nêu trong bản đồ kết cấu. Đây là giá trị đặc biệt trong việc sử dụng METS để lưu trữ các trang web.

 7. Vùng hành vi có thể được sử dụng để liên kết các hành vi thực thi với nội dung trong đối tượng METS. Mỗi hành vi trong một vùng hành vi đều có một yếu tố định nghĩa giao diện đại diện cho một định nghĩa trừu tượng của tập hợp các hành vi đại diện bởi một vùng hành vi cụ thể. Mỗi hành vi cũng có một yếu tố cơ chế trong đó xác định một mô-đun mã thực thi mà thực hiện và chạy các hành vi được định nghĩa một cách trừu tượng bằng định nghĩa giao diện.

1.3 METS và khả năng tương tác

Trong khi METS cung cấp một cơ chế linh hoạt cho việc mã hóa các đối tượng thư viện kỹ thuật số, thì linh hoạt thường là kẻ thù của khả năng tương tác, và METS không phải là một ngoại lệ cho quy tắc này. Phạm vi tiềm năng của sự thay đổi trong tài liệu METS là cực kỳ cao, và những thách thức này hiện diện với các nhà phát triển phần mềm là đáng kể. Tính linh hoạt của METS đến mức với cùng một tài liệu thì tài liệu METS được tạo ra ở 2 cơ quan khác nhau có thể rất khác nhau. Hoạt động phần mềm rất cơ bản như đánh chỉ mục, thu hồi và hiển thị có thể gặp khó khăn để viết mã khi bản chất chính xác của các siêu dữ liệu và nội dung cần được xử lý còn lại là mơ hồ như họ đang có trong các định dạng METS.

 Khu vực đầu tiên khó khăn tiềm năng nằm trong hỗ trợ METS là việc sử dụng tùy tiện giản đồ mở rộng. METS không chỉ rõ những khuôn mẫu nên được sử dụng cho siêu dữ liệu mô tả hoặc hành chính, cho phép người mã hóa tài liệu có thể chèn bất cứ loại siêu dữ liệu nào họ muốn. Phát triển phần mềm cố gắng để viết phần mềm để xử lý nhúng siêu dữ liệu mô tả trong một file METS phải được chuẩn bị để xử lý MARCXML, MODS, Dublin Core, EAD, LOM, VRA Core, hoặc bất kỳ của một loạt các giản đồ siêu dữ liệu mô tả cục bộ.

Ngoài việc cho phép việc sử dụng các sơ đồ siêu dữ liệu tùy ý, METS cũng không hạn chế nơi siêu dữ liệu (hoặc nội dung) có thể được lưu trữ, cũng không chỉ định định dạng trong đó siêu dữ liệu hoặc nội dung được lưu trữ. Cả hai siêu dữ liệu và nội dung có thể được lưu trữ trong nội bộ hoặc bên ngoài. Siêu dữ liệu có thể là trong XML hay dạng nhị phân, nội dung cũng vậy. Không có đảm bảo khi mở một tài liệu METS là đến nơi mà bất kỳ các siêu dữ liệu hoặc nội dung sẽ được đặt, định dạng mà trong đó bất kỳ thành phần của nó sẽ ghi lại, và trong trường hợp siêu dữ liệu và nội dung ở bên ngoài, các cơ chế truy cập chính xác để lấy các thông tin sẽ là gì.

Sự linh hoạt mà METS cung cấp về lược đồ siêu dữ liệu và định dạng sử dụng để ghi lại, sản sinh một khó khăn tiềm năng cho những cố gắng để xử lý siêu dữ liệu được ghi lại trong một tài liệu METS; không có đảm bảo rằng bất kỳ quy tắc tiêu chuẩn của mô tả sẽ được áp dụng cho các siêu dữ liệu được ghi lại trong một tài liệu METS. Điều này có thể làm cho chiết xuất thông tin trong một hình thức hữu ích cho mục đích lập chỉ mục và truy hồi thông tin là một công việc rất phức tạp.

Giản đồ METS cũng thiếu các từ vựng có kiểm soát sử dụng trong các thuộc tính trên một số yếu tố mà nó sẽ là vô cùng hữu ích cho các nhà phát triển phần mềm cố gắng để xử lý đối tượng METS. Trong đó, vốn từ vựng được kiểm soát để sử dụng trong các thuộc tính TYPE trên gốc và trên các phần tử

sẽ hỗ trợ bằng cách cho phép các phần mềm gọi xử lý thích hợp với các loại đối tượng hoặc thành phần, dựa trên một tập hợp hữu hạn của các loại đã biết. Thật không may, hiện tại không có vốn từ vựng như vậy, và phát triển một từ vựng đủ toàn diện cho phạm vi của các đối tượng có khả năng được mã hóa trong METS sẽ là một công việc cực kỳ khó khăn.

Có lẽ thách thức lớn nhất trong việc viết phần mềm để đối phó với các tài liệu METS là thiếu các ràng buộc cấu trúc METS áp đặt trên một đối tượng số. Không có những hạn chế về số lượng biểu ghi siêu dữ liệu mô tả hoặc hành chính. Một tài liệu METS cũng có thể có một số lượng không giới hạn bản đồ cấu trúc, và không có hạn chế (hoặc thậm chí hướng dẫn) về hình thức của một bản đồ cấu trúc, trừ các áp đặt bởi các giản đồ METS. Kết quả là, một tài liệu METS cho một đối tượng đơn giản và rõ ràng như một cuốn sách có thể biểu hiện cấu trúc hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào ai mã hóa tài liệu và cho mục đích gì.

Những vấn đề này không phải là duy nhất cho các định dạng METS. Ở mức độ rộng lớn, nó hiện diện ở bất kỳ tiêu chuẩn cho đối tượng số phức tạp nào mà cố gắng để bao hàm một loạt các định dạng đối tượng tiềm năng trong phạm vi của nó. MPEG-21 Digital Item Declaration Language là một ví dụ, nó gặp phải tất cả các vấn đề nêu trên. Một nhà phát triển phần mềm cố gắng phát triển chương trình để xử lý tùy ý MPEG-21 DIDL, IMS-CP hoặc tài liệu METS sẽ biết rằng họ đang đối phó với một tài liệu XML nằm dưới một số hình thức cấu trúc phân cấp cho các đối tượng, và nội dung tập tin và siêu dữ liệu có thể được liên kết với các bộ phận khác nhau của cấu trúc đó, nhưng không có sự lựa chọn tuyệt vời khác.

Khả năng xác định một số ràng buộc về tài liệu METS để hạn chế các biến thể mà các nhà phát triển phần mềm phải đối mặt trong lập trình để đối phó với đối tượng METS là điều cần thiết cho bất kỳ ứng dụng thực tế của METS. Để cung cấp một cơ chế chuẩn hóa để thể hiện một tập các ràng buộc bản địa hoá cho tài liệu METS, Ban biên tập METS tạo ra một lược đồ XML riêng cho hồ sơ tài liệu METS. Một tài liệu hồ sơ METS cho phép một tổ chức để xác định những hạn chế và yêu cầu cho tài liệu METS ngoài những quy định của chính lược đồ METS. Khả năng chỉ định thêm các ràng buộc cho tài liệu METS phục vụ  nhiều mục đích. Nó có thể đơn giản hóa công việc của các nhà phát triển phần mềm do thu hẹp phạm vi của tài liệu METS mà phần mềm của họ phải hỗ trợ. Nó cho phép một tổ chức đạt được một mức độ nhất quán lớn hơn trong các nỗ lực mã hóa METS bằng cách cho phép nó văn bản hóa các qui ước cục bộ và thực hành tốt nhất để mã hóa tài liệu; nó cũng cho phép một tổ chức tạo ra một đặc điểm kỹ thuật được cục bộ chấp nhận thực hành đối với việc mã hóa tài liệu METS mà nó có thể chia sẻ với các tổ chức khác mà nó có thể muốn trao đổi đối tượng METS, từ đó thúc đẩy khả năng tương tác.

Một tài liệu hồ sơ METS cho phép một tổ chức văn bản hóa một số lượng hạn chế trên, và các yêu cầu cho, việc xây dựng các tài liệu METS. Nó có thể hạn chế các giản đồ XML có thể được sử dụng ngoài các giản đồ METS để tạo đối tượng METS. Ví dụ, nó có thể xác định rằng chỉ giản đồ MARCXML có thể được được sử dụng để ghi lại các siêu dữ liệu mô tả cho đối tượng METS. Nó có thể yêu cầu áp dụng các quy tắc mô tả nhất định trong các lĩnh vực khác nhau của một tài liệu METS tuân thủ, chẳng hạn như yêu cầu sử dụng AACR2 trong các biểu ghi MARCXML. Nó có thể yêu cầu sử dụng cụ thể từ vựng được kiểm soát trong một tài liệu METS, chẳng hạn như yêu cầu sử dụng các thuật ngữ từ Getty Thesaurus of Geographic Names cho thông tin vị trí. Nó có thể áp đặt hạn chế về số lần xuất hiện của các yếu tố và các thuộc tính của lược đồ METS hoặc lược đồ khác trong một tài liệu METS tuân thủ, chẳng hạn như áp đặt một giới hạn một bản ghi siêu dữ liệu mô tả duy nhất.

Tất nhiên, các hồ sơ không đảm bảo khả năng tương tác. Các tổ chức có thể (và không nghi ngờ) sẽ áp dụng các hồ sơ METS cục bộ và sẽ làm phức tạp hoặc ngăn cản khả năng tương tác với các tổ chức khác. Tuy nhiên, bằng cách đưa một số minh bạch đến việc thực hiện các quyết định và thực hành đối với định dạng METS tại địa phương, các hồ sơ METS cung cấp một cơ chế cho việc bắt đầu các cuộc đàm thoại cần thiết để đảm bảo sự sẵn sàng cho việc trao đổi các đối tượng thư viện kỹ thuật số phức tạp. Trước nhu cầu cho cơ chế hồ sơ ngang qua hàng loạt các tiêu chuẩn mã hóa đối tượng thư viện kỹ thuật số phức tạp đang được sử dụng trong nghiên cứu và giáo dục đại học, tiếp tục thảo luận và phát triển cơ chế hồ sơ tiêu chuẩn mà có thể được sử dụng kết hợp với một loạt các định dạng mã hóa XML có thể có giá trị.

1.4 Kết luận

METS cung cấp tiêu chuẩn mã hóa định dạng XML mở để lưu trữ các siêu dữ liệu mô tả, hành chính, cấu trúc và hành vi cần thiết để quản lý đối tượng kỹ thuật số phức tạp. Nó cũng cung cấp cơ chế cho việc ghi lại những quan hệ phức tạp của siêu dữ liệu và nội dung của các đối tượng. Như mô hình tham chiếu OAIS đã làm rõ, quản lý đối tượng số phức tạp và nhằm bảo đảm bảo quản lâu dài, đòi hỏi một cơ chế đóng gói mà có thể hỗ trợ một sự pha trộn lớn và phức tạp của mô tả, kỹ thuật, quyền, bảo quản kỹ thuật số và siêu dữ liệu cấu trúc. METS được thiết kế để cung cấp cho các thư viện kỹ thuật số một cơ chế đóng gói thực tế và linh hoạt cho đối tượng kỹ thuật số để hỗ trợ bảo quản lâu dài chúng và thúc đẩy các khả năng tương tác của đối tượng thư viện kỹ thuật số giữa các hệ thống kho lưu trữ khác nhau.

Trong khi METS đã đi một quãng đường hướng tới đạt được những mục tiêu thiết kế, nó không tự bảo đảm khả năng tương tác, và có một số rõ ràng thực tế khó khăn trong việc sử dụng METS cho việc bảo quản lâu dài các đối tượng số. Những vấn đề này không phải là duy nhất cho METS, và trên thực tế, nhiều người trong số những người làm việc trên các tiêu chuẩn tương tự cho nội dung kỹ thuật số phức tạp để sử dụng trong nghiên cứu và giáo dục đại học đang gặp phải cùng một vấn đề mà các nhà phát triển thư viện kỹ thuật số sử dụng METS đang gặp phải. Trong khi đó, không may là chúng ta không xuất hiện để giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới, đối với để mã hóa đối tượng phức tạp, có một cơ hội duy nhất vào lúc này để cộng tác với những người khác bên ngoài cộng đồng thư viện để cố gắng hơn nữa tinh chỉnh các tiêu chuẩn của chúng ta cho mã hóa các đối tượng số phức tạp, và chia sẻ những kiến thức chúng ta đã đạt được trong phát triển và ứng dụng METS với những người đang đối mặt với những vấn đề tương tự.

Giải pháp KIPOS

2.1Tổng quan

Giải pháp phần mềm thư viện tổng thể KIPOS(Knowledge Information Portal Solution) giúp các thư viện quản lý và khai thác các nguồn tài nguyên của mình một cách nhanh chóng, dễ dàng, không quan trọng nó thuộc định dạng nào từ các dạng tài liệu truyền thống cho đến các tài liệu số. Trong khi các chức năng tự động hóa của thư viện cho phép quản lý hiệu quả các tài liệu truyền thống thông qua qui trình nghiệp vụ thông suốt và khả năng tích hợp với các thiết bị hiện đại nhất, thì thư viện số thực hiện bảo trì, quản lý và chuyển giao các bộ sưu tập số tới độc giả một cách dễ dàng qua giao diện Web. Ngoài ra, giải pháp cổng thông tin điện tử xây dựng một môi trường kết nối và cung cấp các dịch vụ bổ trợ tối đa cho hoạt động của thư viện cũng như độc giả.

KIPOS là một giải pháp tiên phong trong thế giới tự động hóa thư viện và thư viện số ngày nay. Khi mà các nhà cung cấp giải pháp thư viện hàng đầu thế giới vẫn tách rời các gói giải pháp riêng biệt cho vấn đề tự động hóa thư viện và thư viện số, thì KIPOS đem đến cho thư viện một giải pháp tổng thể  hoàn chỉnh 3 trong 1 :  Giải pháp tự động hóa thư viện (KIPOS.Automation), Giải pháp thư viện số (KIPOS.Digital), Giải pháp cổng thông tin điện tử (KIPOS.WebPortal).

2.2 Các chức năng chính

 1. Quản lý thư viện truyền thống

Giải pháp Tự động hóa thư viện/Thư viện điện tử tích hợp(ILS)/Quản lý thư viện(LMS), đều để chỉ các hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác quản lý các tài liệu truyền thống: sách, báo, tạp chí, vi phim, vật liệu hữu hình… KIPOS.Automation bao gồm 05 phân hệ nghiệp vụ và 01 phân hệ tích hợp thiết bị, để hỗ trợ qui trình quản lý tài liệu truyền thống minh họa bằng hình dưới đây.

 

STT

Phân hệ

Mô tả

1

CATALOG - Biên mục

Biên mục mô tả các tài liệu vật lý xếp giá của thư viện: tài liệu in, băng đĩa, mô hình... Tuân thủ tiêu chuẩn MARC21, qui tắc biên mục Anh-Mỹ AACR2…

2

OPAC - Tra cứu

Tra cứu mục lục công cộng trực tuyến tài liệu truyền thống, cung cấp các chức năng tìm kiếm tài liệu dựa trên dữ liệu thư mục: tìm lướt, tìm theo từ khóa, tìm kiếm nâng cao, tìm theo mã số kiểm soát.

3

CIRCLULATION - Quản lý lưu thông

Quản lý kho tài liệu, quản lý hồ sơ và tài khoản bạn đọc, thiết lập các chính sách lưu thông, quản lý các giao dịch sử dụng tài liệu, tính phí…

4

ACQUISITIONS – Quản lý Bổ sung

Quản lý nguồn quĩ bổ sung, quản lý quá trình bổ sung: nhận tặng biếu, đặt mua tài liệu, nhận và thanh toán.

5

SERIALS CONTROL –Quản lý Ấn phẩm định kỳ

Quản lý việc đặt và nhận báo, tạp chí. Tuân thủ tiêu chuẩn MARC21 cho vốn tư liệu.

6

SIP2 Server - Dịch vụ tích hợp máy mượn trả tự động

Phần mềm dịch vụ cung cấp giao tiếp theo giao thức SIP2 giữa hệ thống KIPOS với các thiết bị mượn trả tự động.

2. Quản lý thư viện số

Thư viện số là thư viện mà ở đó các bộ sưu tập được lưu trữ dưới dạng số (tương phản với các định dạng in, vi dạng, hoặc các phương tiện khác) và có thể truy cập bằng máy tính. Nội dung số có thể được lưu trữ cục bộ hoặc truy cập từ xa qua mạng máy tính. Thư viện số là một loại hệ thống tìm kiếm thông tin - Information Retrieval System. KIPOS.Digital khởi dựng với 05 phân hệ nghiệp vụ chính hiện tại có 07 phân hệ, tuy nhiên số lượng các phân hệ có thể phát sinh do đặc thù của loại đối tượng số.

 

STT

Phân hệ

Mô tả

1

DIGITAL REPOSITORY –Quản lý kho tư liệu số

Công cụ quản lý không gian lưu trữ các thư mục tệp tin tài liệu từ xa với các chức năng chính: duyệt xem, tải lên, tải về, sửa chữa tệp tin nội dung, tạo ảnh đại diện…

2

DIGITAL OBJECT CREATOR –Biên tập tài liệu số

Hỗ trợ xây dựng các tài liệu số thông dụng: sách, tài liệu hỗn hợp, phim, âm thanh, ảnh, bản đồ…  Tuân thủ tiêu chuẩn METS và sử dụng chuẩn MARC21 cho siêu dữ liệu mô tả.

3

OPAC –Tra cứu mục lục tài liệu số

Tra cứu mục lục trực tuyến tài liệu số, cung cấp các chức năng tìm kiếm trên siêu dữ liệu mô tả của tài liệu số, có thể tích hợp với giao diện tìm kiếm tài liệu truyền thống.

4

DIGITAL OBJECT CIRCULATION – Quản lý lưu thông tài liệu số

Quản lý lưu thông tài liệu số: quản lý tài khoản bạn đọc, thiết lập các chính sách truy cập, kiểm soát truy cập, tính phí.

5

DIGITAL OBJECT NAVIGATOR – Trình duyệt tài liệu số

Công cụ trình duyệt tài liệu số công nghệ web tiêu chuẩn METS. Trình diễn theo cấu trúc cây, duyệt tuần tự, trình diễn nhiều loại tệp tin tài liệu: âm thanh, hình ảnh, văn bản… Tùy biến theo các bộ sưu tập đặc biệt.

6

E-JOURNAL - Phân hệ Quản lý báo, tạp chí điện tử

Cung cấp các chức năng đặc biệt để phù hợp với đặc thù tạp chí trong việc biên mục, biên tập, tra cứu và quản lý lưu thông

7

FULLTEXT SEARCH ENGINE – Phân hệ Máy tìm kiếm toàn văn

Thực hiện việc chỉ mục nội dung tài liệu số bao gồm mục lục, nội dung nhúng, nội dung tệp tin liên kết có thể thu hồi văn bản. Cung cấp chức năng tìm kiếm toàn văn trong giao diện OPAC.

3. Cổng thông tin điện tử

KIPOS.WebPortal là giải pháp phần mềm cổng thông tin điện tử thư viện, một thành phần chính trong giải pháp thư viện tổng thể KIPOS, được tích hợp trong phiên bản 3.5 năm 2012 trở lên. Dựa trên KIPOS.WebPortal chúng tôi sẽ xây dựng cổng thông tin điện tử cho thư viện là một trung tâm tích hợp thông tin; là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ, ứng dụng phục vụ tác nghiệp của thư viện.

KIPOS.WebPortal là một sản phẩm hệ thống phần mềm, được phát triển trên một sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core) – LegoWeb công nghệ Web Parts (một nền tảng công nghệ chuẩn cho cổng thông tin điện tử), cho phép thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi thông tin với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu.

2.3Kiến trúc công nghệ

mo hinh trien khai mets

Hình 1: Mô hình triển khai

Phía Server: Các gói chương trình được cài đặt trên máy chủ bao gồm:

Lớp dữ liệu: Bao gồm toàn bộ các dữ liệu trong CSDL và các tệp tin mà chương trình quản lý/sử dụng.

 1. Database : Cơ sở dữ liệu của hệ thống KIPOS

 2. Files : Hệ thống tệp tin khuôn mẫu và nội dung, kho tư liệu số

Lớp ứng dụng và tiện ích: Các chương trình chủ yếu chạy ẩn (không có giao diện cho người sử dụng) để thực hiện các tác vụ xử lý nhất định.

 1. KIPOSSQL: Các thủ tục được chạy bên trong hệ quản trị CSDL MS SQL Server.

 2. MESTINDEXER: Chương trình chỉ mục nội dung tài liệu số

 3. KIPOSNotify: Chương trình dịch vụ thông báo qua email như thông báo sách mới, thông báo quá hạn, thông báo nợ tiền phạt…

 4. Other Utilities: Các ứng dụng hỗ trợ xử lý dữ liệu khác ví dụ tự động ánh xạ ảnh bạn đọc…

Lớp dịch vụ:

 1. KIPOSServices: Dịch vụ web thực hiện các tác nghiệp xử lý dữ liệu chính của cán bộ thư viện, được khai thác qua KIPOS Client.

 2. KIPOSADMIN: Ứng dụng web cung cấp giao diện quản trị hệ thống: thiết lập cấu hình, tham số, quản lý tài khoản người dùng, quản trị nội dung web…

 3. KIPOSWEB: Ứng dụng web giao tiếp với bạn đọc của thư viện, có thể phát triển thành cổng thông tin. Phát triển trên nền tảng ASP.NET Webpart Webportal, kết hợp với giải pháp đặc biệt thống nhất và chuẩn hóa dữ liệu nội dung web về chuẩn MARCXML, cho phép dễ dàng thu hoạch mọi bộ sưu tập nội dung và tùy biến trình diễn.

 4. KMETSNAVI: Ứng dụng web quản lý truy cập và trình diễn tài liệu số

 5. KIPOSSIP2Server: Dịch vụ giao tiếp với máy mượn trả tự động giao thức SIP2

Phía Client: Các gói chương trình được đặt dưới máy trạm bao gồm :

 1. KIPOSClient: Ứng dụng tác nghiệp của cán bộ thư viện,được cài đặt tại các máy trạm của các cán bộ thư viện.

 2. WebBrowser: Trình duyệt web, mặc định hoặc tự chọn được cài đặt tại các máy trạm nghiệp vụ cho đến máy trạm người dùng, thiết bị di động.

 3. Self-Check Systems: Các hệ thống mượn trả tự động giao tiếp với dịch vụ KIPOSSIP2Server.

2.4 KIPOS và việc áp dụng tiêu chuẩn METS

1. Hợp nhất mục lục thư viện truyền thống và số

Chúng tôi đánh giá vai trò của MARC21 và Dublin-Core đều là siêu dữ liệu mô tả, MARC21 đã và đang được lựa chọn và sử dụng trong việc quản lý tài nguyên truyền thống, hơn nữa Dublin-Core chỉ là giản lược các yếu tố mô tả của MARC21. Do vậy chỉ cần sử dụng 1 tiêu chuẩn cho siêu dữ liệu mô tả tài liệu truyền thống và số và thực sự dùng chung trong một CSDL thư mục là phương án tối ưu nhất. Ngoài ra việc chuyển đổi từ MARC21 sang Dublin-Core khi cần thiết là khá dễ dàng.

hop nhat thu vien truyen thong va thu vien so

 

2. Các hồ sơ METS của KIPOS

Chúng tôi hiểu rằng Hồ sơ METS là cực kỳ quan trọng trong việc chuẩn hóa tài liệu METS ngay từ đầu và sẵn sàng cho việc trao đổi trong tương lai. Chỉ sử dụng 01 siêu dữ liệu mô tả, nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo các Hồ sơ METS đã được công bố là phương pháp giúp chúng tôi đưa ra các Hồ sơ METS cho KIPOS mà không thêm vào những đặc trưng cá biệt không cần thiết.

Hiện nay KIPOS sử dụng 3 loại Hồ sơ METS:

 • COMMON: Hồ sơ cho đối tượng số chung (các tài liệu hỗn hợp).

 • BOOK: Đối tượng số cho sách

 • JOURNAL: Đối tượng số là tạp chí điện tử

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ thông tin Hồ sơ METS cho các tổ chức, cá nhân, để thúc đẩy khả năng tương tác trao đổi tài liệu số theo chuẩn METS của KIPOS từ và đến các hệ thống khác.

 

2.5 Câu chuyện thành công

 1. Khách hàng tiêu biểu: Đến cuối năm 2015, KIPOS đã được triển khai cho 13 khách hàng và dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu.

STT

Khách hàng tiêu biểu

Địa chỉ

1

Thư viện Đại Học Nha Trang

http://thuvien.ntu.edu.vn

2

Thư viện Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước

http://lib.isos.gov.vn

3

Thư vện Đại học Y Khoa Vinh

http://thuvien.vmu.edu.vn

4

Thư viện Đại học Hạ Long

http://thuvien.daihochalong.edu.vn

5

Thư viện Viện Đại Học Mở Hà Nội

http://thuvien.hou.edu.vn

6

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc

http://thuvien.vinhphuc.gov.vn

7

Thư viện Bộ Tư Pháp

http://thuvienso.moj.gov.vn

 1. Giải thưởng Sao Khuê 2015

Sáng 24/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2015. KIPOS vinh dự được nhận danh hiệu Sao Khuê - Phần mềm ưu việt cho lĩnh vực Phần mềm và giải pháp cho ngành giáo dục và đào tạo.

giai thuong sao khue cup danh hieu sao khue

 

Tài liệu lược dịch trích dẫn

[1] JEROME P. MCDONOUGH METS: Standardized Encoding for Digital Library Objects

[2] http://www.loc.gov/standards/mets/METSOverview.v2.html