- HienDai.JSC
Hiện Đại tham chiếu từ NDMSO - TV Quốc Hội Mỹ
Cơ quan bảo trì tiêu chuẩn MARC-NDMSO Thư Viện Quốc Hội Mỹ đăng tải tham chiếu tới một phần mềm mã mở của Công ty Hiện Đại

MarcXmlParser là một gói phần mềm đặc biệt cung cấp giao diện lập trình (API) để xử lý các biểu ghi MARCXML một cách dễ dàng trong môi trường .NET. Để trợ giúp cho cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới dễ dàng hơn trong xử lý dữ liệu định dạng MARCXML, Công ty Hiện Đại quyết định cung cấp miễn phí mã nguồn của chương trình này tại địa chỉ http://marcxmlparser.codeplex.com

Cơ quan tiêu chuẩn NDMSO - Network Development and MARC Standards Office đã xem xét đề nghị của Công ty Hiện Đại và kiểm tra phần mềm MarcXmlParser trong 1 tuần.  Sau đó đã gửi thư thông báo đề nghị đã được chấp nhận và tham chiếu của phần mềm này nằm tại địa chỉ http://www.loc.gov/marc/marctools.html.

We have added MarcXMLParser to www.loc.gov/marc/marctools.html. It is in
the Web & XML Tools section.

 MarcXmlParser được phát triển như một trong những thành phần nền tảng cho các hệ thống giải pháp thư viện điện tử/thư viện số và các hệ quản trị nội dung của Công ty Hiện Đại từ năm 2004. Đây là một gói phần mềm được đánh giá có chất lượng cao và giá trị sử dụng nhiều nhất của Công ty Hiện Đại. Việc công bố mã nguồn này là một sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Công ty Hiện Đại cống hiến cho cộng đồng nguồn mở nói chung và cộng đồng thư viện nói riêng những thành quả nghiên cứu rất có giá trị thực tiễn.
 

Được cơ quan bảo trì tiêu chuẩn MARC công nhận và đặt tham chiếu là một dấu mốc quan trọng để khẳng định trình độ, tính chuyên nghiệp của Công ty Hiện Đại trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển phần mềm cho thư viện.

phần mềm thư viện

thư viện số

kipos

KIPOS - Giải pháp đầu tiên ứng dụng METS
METS - Metadata Encoding & Transmission Standard là tiêu chuẩn cho thư viện số hiện đại, là cuộc cách mạng về công nghệ quản lý nội dung số trong thư viện ngày nay.